Poljoprivredna savetodavna i stručna služba „POLJOSAVET“ d.o.o. Loznica je u mreži savetodavnih i stručnih službi Republike Srbije i pokriva područje grada Loznica i opština Krupanj, Mali Zvornik i Ljubovija.

Broj zaposlenih, kvalifikacija, stručna struktura i profil kadrova:

Kvalifikaciona struktura Ukupan broj zaposlenih

Starosna struktura

do 40 god 40 do 65 god
Dipl. ing. poljoprivrede – direktor 1 1
Dipl. ing. poljoprivrede – savetodavci 8 2 6
Dipl. ing. poljoprivrede – stručni poslovi 3 1 2
Visoka strukovna poljoprivredna škola 3 3
Srednja stručna sprema 3 3
Ukupno: 18 6 12

RATARSTVO I POVRTARSTVO

Setvena struktura na području grada Loznica, opština Krupanj, Mali Zvornik i Ljubovija:

KULTURA POVRŠINA U HA
Pšenica 5.000
Ozimi i jari ječam 2.000
Tritikale 500
Raž 100
Ovas 300
Kukuruz 15.000
Soja 1.900
Uljana repica 10
Suncokret 50
Povrće 6.550
Krmno bilje 4.965
Detelinsko-travne smeše 9.710
UKUPNO: 46.085

STOČARSTVO

Na području PSSS „Poljosavet“ deoo Loznica  stočarstvo je zastupljeno u znatnoj meri i to u skladu sa razvojem ratarske proizvodnje, brdsko-planinskog terena i umereno kontinentalne klime.

Govedarska proizvodnja

 Najzastupljenija proizvodnja – manje farme su prosečno sa 5 grla muznih krava po gazdinstvu.

Najzastupljenije rase goveda su holštajn-frizijska, simentalska i domaće šareno u tipu simentalca.

Mogućnost povećanja obima i kvaliteta govedarske proizvodnje sastoji se u poboljšanju smeštajnih uslova, ishrane, pripreme silaže i senaže, higijenske muže i vođenje uredne matične evidencije.

OPŠTINA BROJ GRLA GOVEDA
Loznica 11.347
Krupanj 10.850
Mali Zvornik 2.600
Ljubovija 9.860
UKUPNO 34.657

Svinjarska proizvodnja

Proizvodnja se odvija na većem broju manjih svinjarskih farmi. Uglavnom se radi o tovu svinja. Najzastupljenije rase svinja su: v.jorkšir, landras, pijetren, durok i njihovi melezi.

OPŠTINA BROJ GRLA SVINJA
Loznica 14.572
Krupanj 12.525
Mali Zvornik 2.600
Ljubovija 9.860
UKUPNO 39.557

Mogućnost povećanja obima i kvaliteta svinjarske proizvodnje sastoji se u primeni selekcijskog programa, boljim uslovima držanja, kvalitetnijom ishranom i većem korišćenju veštačkog osemenjavanja. U brdsko-planinskom području postoje mogućnosti za gajenje autohtonih rasa (mangulica) kao i gajenje rasa svinja čije meso nema holesterol – vijetnamska rasa.

Ovčarska proizvodnja 

Nema većih registrovanih farmi – imamo veći broj manjih ovčarskih farmi. Nazastupljenije rase su Virtemberg, Il-de-frans, Sjenička i domaći sojevi.

OPŠTINA BROJ OVACA ZA PRIPLOD
Loznica 24.895
Krupanj 16.790
Mali Zvornik 6.320
Ljubovija 18.420
UKUPNO 66.425

Živinarska proizvodnja 

Postoje dobri uslovi za intenziviranje ove proizvodnje . Najzastupljenije linije su: hibro, arbor, acres, ross kao i domaće autohtone rase. Povećanje proizvodnje moguće je uvođenjem kvalitetne opreme, poboljšanje uslova držanja, ishrane i zdrvstvene zaštite i nege. U novije vreme se gaje autohtone domaće rase živine kao što su Banatski gološijan i Somborska kaporka.

OPŠTINA BROJ GRLA ŽIVINE
Loznica 179.700
Krupanj 87.320
Mali Zvornik 34.850
Ljubovija 47.900
UKUPNO 349.770

VOĆARSTVO

Na području PSSS “Poljosavet” doo Loznica uglavnom je razvijena proizvodnja koštičavog voća (šljiva, višnja, trešnja) i jagodičastog voća (malina, kupina, jagoda).

Struktura voća je sledeća:

 • Šljiva – 3220 ha
 • Malina – 1998 ha
 • Jabuka – 265 ha
 • Trešnja – 77 ha
 • Kruška – 115 ha
 • Višnja – 65 ha
 • Kupina – 847 ha
 • Jagoda – 72 ha
 • Borovnica – 62 ha
 • Orah – 210 ha
 • Lešnik – 90 ha

ZAŠTITA BILJA

 • prognozno-izveštajna služba – praćenje pojave kretanja biljnih bolesti, štetoćina i korova
 • agrotehnički ogledi 

Stručni poslovi

 • kontrola plodnosti zemljišta
 • agrohemijske analize zemljišta
 • preporike za đubrenje ratarskih i povrtarskih kultura
 • preporuke za kalcifikaciju zemljišta
 • projekti iz oblasti uređenja, zaštite i korišćenja zemljišta

PEDOLOŠKA LABORATORIJA 

U okviru pedološke laboratorije obavljaju se sledeći poslovi:

– kontrola plodnosti zemljišta – određivanje osnovnih parametara plodnosti (pH u vodi i KCl-u, humus, azot, lako pristupačan fosfor i kalijum).